Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:case:add

Νέο περιστατικό

Για να εισάγετε νέο Περιστατικό απλά πατήστε το κουμπί “Νέο περιστατικό” από την οθόνη Περιστατικά, επισκέψεις και ιατρικές πράξεις.

Αφού συμπληρώστε τα πεδία, πατήστε το κουμπί “Εισαγωγή”.

Τόσο για το πεδίο “Λόγος που ζητήθηκε ιατρική εξέταση” όσο και για το πεδίο “Διάγνωση”, μπορείτε να επιλέξετε από:

  • τις εγγραφές που υπάρχουν στο προσωπικό σας αρχείο
  • από την ICD10
  • είτε να εισάγετε ένα δικό σας όρο

Στην περίπτωση που εισάγετε όρο της ICD10 είτε δικό σας όρο, αυτός εισάγεται αυτόματα στο “Προσωπικό σας αρχείο” και παραμένει εφεξής διαθέσιμος.

Δείτε το video


manual/case/add.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/08/17 21:45 από Admin

Copyright © MediSign Ltd. All rights reserved.